Μια παράξενη επιγραφή

Στα Μουσεία του Καπιτωλίου, ανάμεσα στα χιλιάδες εκθέματα, βρίσκεται και μια παράξενη μαρμάρινη επιγραφή με λατινικούς χαρακτήρες και σκαλισμένο ένα ψάρι, συγκεκριμένα ένα οξύρρυγχο, μήκους 113 εκατοστών. Η λατινική επιγραφή λέει: CAPITA PISCIUM HOC MARMOREO SCHEMATE LONGITUDINE MAIORUM USQUE AD PRIMAS PINNAS INCLUSIVE CONSERVATORIB. DANTO FRAUDEM NE COMMITTITO IGNORANTIA EXCUSARI NE CREDITO Ας την μεταφράσουμε: «Τα…