Ομφαλός της Ρώμης, αφετηρία οδών

Τῶν γὰρ Ἑλλήνων περὶ τὰς κτίσεις εὐστοχῆσαι μάλιστα δοξάντων, ὅτι κάλλους ἐστοχάζοντο καὶ ἐρυμνότητος καὶ λιμένων καὶ χώρας εὐφυοῦς, οὗτοι προὐνόησαν μάλιστα ὧν ὠλιγώρησαν ἐκεῖνοι, στρώσεως ὁδῶν καὶ ὑδάτων εἰσαγωγῆς καὶ ὑπονόμων τῶν δυναμένων ἐκκλύζειν τὰ λύματα τῆς πόλεως. Στράβων, Γεωγραφικά 5.3.8 Ο Στράβωνας  γράφει πως οι Ρωμαίοι, αντίθετα από τους Έλληνες, έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή…